Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến QPAN. Do vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh trật tự địa bàn thông qua những chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Từ đặc điểm địa hình, vị trí địa lý và dân cư, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Nhà Bè tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố cơ sở chính trị vững mạnh; tích cực thông tin, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng và nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Giáo dục QPAN, đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật, đưa công tác này thành nền nếp; chủ động đổi mới nội dung, chương trình, hình thức bồi dưỡng phù hợp với thực tế địa phương, cơ sở; chú trọng đối tượng là cán bộ chủ trì, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và học sinh, công nhân; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, trang tin điện tử của huyện mở chuyên mục Quốc phòng toàn dân tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và hoạt động quân sự, quốc phòng ở địa phương; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN trong các hội nghị sơ kết, tổng kết, các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới...

leftcenterrightdel

Đại diện Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo huyện Nhà Bè trao “Ngôi nhà 100 đồng” tặng dân quân thường trực có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THANH VŨ 

Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thiết thực góp phần đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định địa bàn.

Thành công nổi bật trong giáo dục kiến thức QPAN là, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ huyện ngày càng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững... tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Xác định rõ vai trò của LLVT, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT huyện vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QPAN, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; chú trọng chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên “vững mạnh, chất lượng”, lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp làm tốt việc đăng ký, quản lý, xét duyệt, tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”.

Trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, lãnh đạo huyện yêu cầu Ban CHQS phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh có biện pháp phù hợp, cụ thể, sát thực tiễn; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên và đội ngũ cán bộ cơ sở cho địa phương; trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt và chi trả chế độ, phụ cấp trách nhiệm đúng quy định, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Đối với lực lượng dân quân tự vệ, Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, duy trì số lượng phù hợp, chất lượng được nâng lên, hiệu quả hoạt động ngày càng cao. Hiện tại, tỷ lệ dân quân toàn huyện đạt 0,73% so với dân số. Đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 34,63%; đoàn viên đạt 65,37%; kiện toàn ban CHQS xã, thị trấn đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, 100% cán bộ trong ban chỉ huy là đảng viên; chi bộ quân sự 7 xã, thị trấn có cấp ủy; tổ chức kiện toàn ban CHQS tự vệ cơ quan, tổ chức và đơn vị tự vệ, trong đó có 14 ban CHQS và 8 đơn vị tự vệ; 100% cán bộ chỉ huy và phụ trách các đơn vị tự vệ là đảng viên.

Cùng với quan tâm xây dựng lực lượng, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị LLVT địa phương đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; nội dung, hình thức diễn tập được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát thực tế địa bàn...

Với những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, công tác quân sự, quốc phòng của huyện Nhà Bè đã có nhiều khởi sắc, tạo điều kiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân và tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Đây là tiền đề thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân huyện Nhà Bè đoàn kết xây dựng địa phương giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QPAN, phấn đấu trở thành đô thị vệ tinh của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

DƯƠNG THẾ TRUNG - Bí thư Huyện ủy Nhà Bè