Cụ là một nhà yêu nước vĩ đại, là một trí thức tầm cỡ. Cuộc đời hoạt động của cụ đã đi vào quần chúng lao khổ, vận động họ chống lại đế quốc tay sai. Tờ báo Tiếng Chuông rè (La Cloche Fêlée) bằng tiếng Pháp do cụ sáng lập là tiếng chuông thức tỉnh đồng bào nô lệ, lầm than dưới sự áp bức, bóc lột của chế độ thực dân Pháp tại Việt Nam. 

Sau khi tốt nghiệp ngành Luật loại ưu tại Pháp trở về nước, năm 1923, Nguyễn An Ninh đã thuê một người quốc tịch Pháp đứng tên làm quản lý để sáng lập tờ báo Tiếng Chuông rè bằng tiếng Pháp, sau đổi tên thành Nước Nam (L’Annam). Đây là thách thức của Nguyễn An Ninh đối với chính quyền thực dân Pháp tại miền Nam lúc bấy giờ, bởi chính quyền thực dân Pháp đã dọa sẽ "đánh vỡ chuông" của Nguyễn An Ninh. Chúng biết rõ Nguyễn An Ninh là ai nên đã tổ chức cảnh sát, mật thám theo dõi và cấm các nhà in, bưu điện nhận in, phát hành... Báo La Cloche Fêlée tự xưng là cơ quan ngôn luận tuyên truyền chuẩn bị cho tương lai. Báo tập trung phản ánh sinh động thời kỳ nô lệ, lầm than của người dân Việt Nam. Đó là thời kỳ thực dân Pháp thực hiện chính sách cai trị ngu dân, bóp nghẹt dân chủ, cướp đoạt tài nguyên, sức lao động của người bản xứ. Tờ báo khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường của dân tộc và tuyên truyền những nội dung tư tưởng tiến bộ của các cuộc cách mạng ở châu Âu đương thời… Không cấm đoán được, chính quyền thực dân phải đánh phá La Cloche Fêlée bằng nhiều thủ đoạn. Đó là bất cứ ai cầm tờ La Cloche Fêlée trên tay cũng đều bị mật thám theo dõi, đuổi việc, đuổi học... Chủ nhà in, thợ sắp chữ liên tục bị chúng hăm dọa. Báo phải đổi nhà in, chủ báo Nguyễn An Ninh vừa là ký giả vừa là người phụ thợ sắp chữ. Khi báo in xong, Nguyễn An Ninh phải tự ôm báo đi khắp nơi để bán báo. Lúc bấy giờ, Nguyễn An Ninh đã xác định “Lưỡi gươm đe dọa vẫn làm chúng tôi dửng dưng. Chúng tôi đã hy sinh tất cả cho quá khứ. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh cho tương lai”. Đến tháng 7-1924, báo bị tạm ngưng. Tuy La Cloche Fêlée tồn tại trong thời gian ngắn, số lượng phát hành chưa nhiều nhưng tờ báo đã tạo dựng được vị trí trong lịch sử báo chí Việt Nam thời kỳ đầu đấu tranh giành độc lập, tự do dưới sự áp bức của chế độ thực dân Pháp. La Cloche Fêlée đã gióng lên hồi chuông thức tỉnh đồng bào và vạch trần bản chất áp bức bóc lột của chế độ thực dân tại thuộc địa. Tờ báo là vũ khí sắc bén tiến công trực tiếp vào nhà cầm quyền đương thời, là một trong những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp hoạt động của Nguyễn An Ninh, tỏ rõ bản lĩnh, lập trường kiên quyết, dấn thân đấu tranh vì nước vì dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tưởng nhớ công lao to lớn của cụ Nguyễn An Ninh, tháng 9-2002, tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh đã xây dựng, hoàn thành Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh, trưng bày nhiều hiện vật quý về cụ. Những năm qua, Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh trở thành địa chỉ đỏ giáo dục, truyền “lửa” yêu nước cho thế hệ trẻ.

 DUY HIỂN