Hoạt động phối hợp giữa hai bên nhằm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống và phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng thời vận động, khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn Tổ quốc, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ ký kết.

Theo văn bản ký kết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố sẽ cùng phối hợp triển khai tăng cường tiếp xúc, vận động, tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh các chương trình, hoạt động phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài, Hội người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng, phát triển thành phố và đất nước… Hai bên cũng đã đề ra các nội dung phối hợp cụ thể như hàng năm tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị tập huấn về công tác tuyên truyền pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức các diễn đàn kiều bào tham gia góp ý xây dựng thành phố, đất nước; hoàn thiện cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam nước ngoài về đầu tư, sản xuất kinh doanh; thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài…

Tin, ảnh: XUÂN DUY