Thông qua các hoạt động sinh hoạt chủ điểm “Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng-nhận thức và hành động của tuổi trẻ”, hội nghị chuyên đề, tọa đàm, tuổi trẻ thành phố đóng góp, đề xuất nhiều vấn đề tâm huyết vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030... Trong đó, các vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo, chăm lo phát triển thế hệ thanh niên hôm nay, những định hướng và giải pháp trọng dụng nhân tài được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia hiến kế.

leftcenterrightdel
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia cải tạo cảnh quan môi trường thành phố.

Đồng chí Hà Thanh Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đề xuất, dự thảo các văn kiện đại hội cần đề cập đến việc tăng cường học ngoại ngữ, xây dựng xã hội học tập chủ động và tăng cường bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho đội ngũ sinh viên, trí thức trẻ. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc định hướng nghề, giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Còn đồng chí Lâm Thanh Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đề xuất, dự thảo các văn kiện cần bổ sung chủ trương nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là thiết bị khoa học công nghệ cao cho đơn vị trường học các cấp nhằm chuyển đổi hình thức giảng dạy từ truyền thống bảng đen-phấn trắng sang giảng dạy xu hướng 4.0 để phù hợp với tình hình mới. Ngoài ra, cần có giải pháp chiến lược nhằm đào tạo nguồn nhân lực trẻ chủ động tham gia phát triển kinh tế-xã hội và thích ứng cao với phát triển của khoa học công nghệ. Đồng thời, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ trong xây dựng các chương trình, nghị quyết liên quan đến công tác thanh niên.

Nhiều ý kiến của tuổi trẻ thành phố gửi về các diễn đàn đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đều khẳng định thanh niên sẽ là lực lượng lao động nòng cốt, có ảnh hưởng trực tiếp và đầu tiên với những thay đổi của xã hội. Vì vậy, cần phải giao nhiệm vụ cho thế hệ thanh niên hôm nay như một trong những lực lượng tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ mới. Dự thảo các văn kiện cần nêu những cơ chế, chính sách tạo động lực để thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, mở ra cơ hội cho nguồn nhân lực trẻ cống hiến và đóng góp trí tuệ, tài năng cũng như thực hiện trách nhiệm của những người trẻ đối với đất nước. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) nêu trăn trở, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một bộ phận không nhỏ người trẻ đang gặp khó khăn trong tạo dựng việc làm. Đại hội Đảng toàn quốc cần đưa ra những giải pháp trong việc đào tạo, xây dựng thế hệ thanh niên năng động, nhiệt huyết, nhạy bén trước những khó khăn xảy ra. Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 10 năm tới cần có sự quan tâm đặc biệt, phù hợp đối với các đối tượng thanh niên ở từng khu vực.

Theo đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, việc tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng được tuổi trẻ thành phố xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập hợp và phát huy trí tuệ của lực lượng trẻ đóng góp chung trong hiến kế việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước. Tuổi trẻ thành phố không tiếp cận các dự thảo văn kiện một cách chung chung mà dành thời gian nghiên cứu, quan tâm sâu sắc các vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, học tập và nghề nghiệp để đóng góp có chất lượng bằng nhận thức, trí tuệ và sự nhiệt huyết.

Bài và ảnh: KHÁNH GIANG