Đồng chí Võ Văn Long, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 10 cho biết: “Việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 05 được Ban thường vụ Quận ủy thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Quận ủy tập trung lãnh đạo phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ, đảng viên trong việc tự giác tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức; thay đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm công vụ; khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tổ chức và cá nhân; khắc phục hạn chế, thiếu sót qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo và qua kiểm điểm, đánh giá hằng năm”.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05.

Để Chỉ thị số 05-CT/TW  thực sự thấm nhuần vào mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên, hằng năm Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của quận và chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những nét mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW là việc tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ LLVT, người lao động thực hiện đăng ký rèn luyện theo quy trình 5 bước. Qua đó, hằng năm 100% cán bộ, đảng viên, người ngoài Đảng là cán bộ đương chức đăng ký rèn luyện và được kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo nội dung đã đăng ký.

Để phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quận ủy ban hành hướng dẫn thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp. Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, với phương châm “trên làm trước, dưới làm sau” đã tạo ra sự lan tỏa trong quá trình thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Chỉ thị số 02 về nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên, cán bộ viên chức, cán bộ LLVT, người lao động trong hệ thống chính trị với 5 tiêu chí là “trung thực, trách nhiệm, tận tụy, trung thành, sáng tạo”. Quận ủy quận 10 cũng đã chỉ đạo tất cả các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện tiêu chí đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn với phòng, chống tham những, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sát với thực tế. Nhiều đơn vị đã xây dựng, triển khai hiệu quả các mô hình, giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực trong phục vụ nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách hành chính. Do đó, năm 2020, qua khảo sát, mức độ hài lòng của người dân đối với các cơ quan, đơn vị trong quận đạt trên 90%.

Cùng với nhiều nội dung, biện pháp đồng bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong những năm qua tại quận 10 đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đưa việc học tập, làm theo gương Bác Hồ đi vào cuộc sống; giúp lan tỏa tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bài và ảnh: XUÂN CƯỜNG