Trong thời gian hơn 2 ngày, hội nghị tập trung thảo luận các nội dung chủ yếu, bao gồm: Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TU của Thành ủy (khóa X) về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 253 - KL/TW ngày 28 -12 -2017 của Hội nghị Thành ủy lần thứ 15 (khóa X) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; báo cáo tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; báo cáo 1 năm thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; báo cáo 1 năm thực hiện Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; báo cáo 1 năm thực hiện Đề án Đô thị thông minh năm 2018; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 35 - CtrHĐ/TU ngày 27-11-2013 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 3-6-2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới… và một số nội dung khác.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hội nghị bàn thảo nhiều vấn đề lớn, như: Công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, tình hình phát triển kinh tế-xã hội… Thời gia quan, kết quả giải ngân còn hạn chế; nhiều sở, ngành, địa phương giải ngân thấp, nhiều lĩnh vực rất cần giải ngân vì lợi ích người dân, phục vụ nhân dân nhưng giải ngân chưa đáp ứng. Điều này có trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm điểm công tác giải ngân trong 3 năm qua để có biện pháp hiệu quả, hợp lý.

Về công tác dân vận, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, cần tăng cường thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ cho nhân dân; chủ động đẩy mạnh những thông tin tốt để hạn chế thông tin sai lệch. Trong các hoạt động cần thông tin đầy đủ cho nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo của nhân dân tham gia vào các hoạt động xây dựng thành phố.

Đối với các dự án cần thông tin kịp thời cho nhân dân; phát huy sáng kiến của nhân dân đóng góp vào các hoạt động của thành phố; cán bộ các cấp phải cầu thị, tiếp thu chân thành ý kiến nhân dân. Về công tác phòng, chống suy thoái, tham nhũng, chỗ nào sai, làm trái pháp luật phải sửa, cán bộ có trách nhiệm liên quan thì phải bị xử lý…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị quá trình thảo luận cần làm rõ những hoạt động gì theo kế hoạch thành phố đã làm tốt, làm nhanh; hoạt động gì có bổ sung, có nét mới; hoạt động gì chưa tốt… để có biện pháp cụ thể; chỉ ra cái được và chưa được, nguyên nhân, khuyết điểm, yếu kém. Chúng ta lắng nghe chân thành để sửa chữa.

Năm 2019 là năm cải cách hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy xác định tập trung vào 4 chủ đề lớn: Đột phá cải cách hành chính vì người dân, vì doanh nghiệp, vì thành phố; quyết liệt triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; kỷ niệm 50 năm Di chúc Bác Hồ và chuẩn bị hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Đây là những nhiệm vụ lớn mà Đảng bộ thành phố cần tập trung lãnh đạo trong năm 2019…

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH