leftcenterrightdel
Các đại biểu trao đổi ngoài giờ về kiến thức quốc phòng-an ninh.

Trong 4 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật: Quốc Phòng; Giáo dục Quốc phòng và an ninh; Biển Việt Nam; Nghĩa vụ Quân sự …

Khóa học nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với tăng cường QP-AN, xây dựng khu phố phát triển bền vững.

Tin, ảnh: NGUYỄN THẾ PHONG