Từ đầu năm đến nay, BHXH thành phố đã chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch-Đầu tư cấp mã quản lý đơn vị đối với doanh nghiệp mới thành lập; thực hiện khai thác dữ liệu do Cục Thuế thành phố cấp đối với đơn vị đang hoạt động và ngưng hoạt động; khai thác phát triển đối tượng thông qua 342 đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế. Độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 81,2% dân số thành phố. BHXH thành phố đã giải quyết chế độ bảo hiểm cho 737.076 lượt người, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017.

HOÀNG THÀNH