Tham luận của các đại biểu tại hội nghị nhấn mạnh, chi hội khuyến học trường học có vai trò quan trọng trong công tác tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là đẩy mạnh các hoạt động khuyến học nhằm góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng quỹ, trao tặng học bổng… Để phát huy vai trò của chi hội khuyến học trường học công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong thời gian tới, đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám hiệu các trường.

Trong đó, cần có nghị quyết chuyên đề về công tác này, cũng như có kế hoạch triển khai thực hiện với lộ trình, biện pháp cụ thể. Các chi hội khuyến học trường học phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong nhiệm vụ chống lưu ban, bỏ học của học sinh, tích cực vận động các nguồn lực xây dựng quỹ khuyến học, gương mẫu trong xây dựng gia đình học tập, đơn vị học tập… Đồng thời, cần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, địa phương và gia đình trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

LÊ CÚC