Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống
Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống
11/6/2018 11:16:11 PM
QĐND - Nghị quyết có khả thi, nhanh chóng đi vào thực tiễn hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó năng lực quán triệt, triển khai nghị quyết của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên (BCV) có ý nghĩa quan trọng.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

QĐND - Nghị quyết có khả thi, nhanh chóng đi vào thực tiễn hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó năng lực quán triệt, triển khai nghị quyết của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên (BCV) có ý nghĩa quan trọng.