Xung kích, sáng tạo nâng cao chất lượng cấp nước
Xung kích, sáng tạo nâng cao chất lượng cấp nước
10/30/2018 10:34:44 PM
QĐND - Thời gian qua, tuổi trẻ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị và cộng đồng.

Xung kích, sáng tạo nâng cao chất lượng cấp nước

QĐND - Thời gian qua, tuổi trẻ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị và cộng đồng.