Tận dụng các cơ hội từ cơ chế đặc thù
Tận dụng các hội từ chế đặc thù
3/1/2018 6:52:21 PM
QĐND - Đầu năm 2018, TP Hồ Chí Minh chính thức triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Để Nghị quyết 54 sớm phát huy hiệu quả, thành phố (TP) đã xác định lộ trình, triển khai toàn diện, thực hiện đồng bộ nhiều đề án, giải pháp trên sở đẩy mạnh giám sát, phản biện tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong toàn TP.

Tận dụng các cơ hội từ cơ chế đặc thù

QĐND - Đầu năm 2018, TP Hồ Chí Minh chính thức triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Để Nghị quyết 54 sớm phát huy hiệu quả, thành phố (TP) đã xác định lộ trình, triển khai toàn diện, thực hiện đồng bộ nhiều đề án, giải pháp trên cơ sở đẩy mạnh giám sát, phản biện tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong toàn TP.